cách lập báo cáo tài chính

7 bước lập Báo cáo tài chính nhanh chóng – chuẩn pháp luật

Mục lục

Quản lý tài chính là một khía cạnh không thể phớt lờ trong hoạt động kinh doanh, và cách lập Báo cáo tài chính đúng cách không chỉ giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình tài chính mà còn là bước quan trọng để tuân thủ pháp luật và thu hút sự tin tưởng từ các bên liên quan. Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu cách làm Báo cáo tài chính một cách hiệu quả, từ việc tổng hợp chứng từ kế toán đến việc kiểm tra và kết chuyển số liệu nhằm giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động một cách suôn sẻ và minh bạch theo đúng chuẩn Pháp luật hiện hành. 

1. Quy định lập Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

1.1. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm?

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, được quy định cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước:

 • Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp cần được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.
 • Ví dụ, nếu kỳ kế toán năm 2023 của doanh nghiệp ngoài nhà nước kéo dài từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, thì thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2023 sẽ là ngày 30/03/2024.

Đối với Doanh nghiệp nhà nước:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước được quy định thời hạn nộp theo từng quý và theo năm riêng, theo Điều 10 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
 • Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
 • Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm là chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Những quy định này đảm bảo rằng các doanh nghiệp phải tuân thủ thời hạn nộp Báo cáo tài chính một cách đúng đắn, giúp cơ quan nhà nước và các bên liên quan có thông tin chính xác và kịp thời về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

cách lập báo cáo tài chính

1.2. Báo cáo tài chính cần tuân thủ những quy định nào?

Cách lập Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp phụ thuộc vào quy mô của nó và được quy định cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ:
  • Các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, theo Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.
  • Định nghĩa doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng cho các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên phương pháp tính thuế hoặc phương pháp tính % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Doanh nghiệp có quy mô lớn sẽ lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Để hiểu rõ hơn về quy mô của mỗi loại doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ: Các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo cách tính thuế hoặc tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ): Bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, trừ những loại doanh nghiệp nhà nước, do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã.

Thông qua việc phân loại và quy định cụ thể, chính phủ đảm bảo rằng các doanh nghiệp tuân thủ đúng cách lập Báo cáo tài chính phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh của họ. Điều này cũng giúp cơ quan quản lý và người đọc Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của từng loại doanh nghiệp.

1.3. Báo cáo tài chính bao gồm những loại nào?

Theo quy định của pháp luật, Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp bao gồm bốn loại báo cáo chính:

 • Bảng cân đối kế toán: Đây là bảng thể hiện tài sản tổng cộng, nợ tổng cộng và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể, thường là cuối năm. Bảng này cho biết sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp và chỉ ra cách nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp được sử dụng.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo này thể hiện kết quả tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Nó bao gồm các thông tin về doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận trước và sau thuế, cùng các chỉ số khác như lợi nhuận trên cổ phần và cổ tức.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ: Bảng này thể hiện nguồn gốc của tiền và cách tiền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo này giúp hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp quản lý tiền mặt, khả năng trả nợ và đầu tư trong tương lai.
 • Thuyết minh Báo cáo tài chính: Thuyết minh Báo cáo tài chính là phần quan trọng trong quá trình làm Báo cáo tài chính bởi sẽ giúp giải thích và bổ sung thông tin chi tiết về các khoản thu chi khác. Báo cáo này đảm bảo tính minh bạch và hiểu rõ hơn về các số liệu trong các báo cáo khác.

2. Hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính đúng chuẩn

Sản phẩm chính của quá trình kế toán là các báo cáo kế toán, trong đó lập Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng nhất. Các công ty có quy mô nhỏ thường chỉ có ít nhất một hoặc hai kế toán viên, họ phải đảm nhận mọi công việc từ chi tiết đến tổng hợp và cuối cùng là làm Báo cáo tài chính. Ngược lại, các công ty lớn hơn thường có nhiều kế toán viên, mỗi người chịu trách nhiệm cho một phần cụ thể và kế toán tổng hợp sẽ tổng hợp lại để lập Báo cáo tài chính.

Quá trình lập Báo cáo tài chính là một quá trình từ chi tiết đến tổng hợp, yêu cầu kế toán cần phải sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Bên cạnh việc phải nộp các báo cáo thuế hàng tháng/quý trong năm, các kế toán viên cần phải cập nhật hạch toán các giao dịch kinh tế hàng ngày lên phần mềm kế toán. Đặc biệt đối với các công ty vừa và nhỏ, thường là họ chỉ hạch toán sổ sách một lần vào cuối năm, điều này có thể dẫn đến thiếu sót và không xử lý kịp thời.

BCTC có thể được lập bằng Excel hoặc sử dụng phần mềm kế toán. Để lập Báo cáo tài chính, chúng ta cần phải qua các bước cơ bản từ công việc kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp, gồm 7 bước sau:

Bước 1: Tổng hợp và sắp xếp chứng từ kế toán

Tổng hợp và sắp xếp chứng từ kế toán là một bước quan trọng trong quá trình lập Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Mỗi ngày, doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động kinh tế và tài chính, từ việc mua hàng đến thanh toán lương, và mọi giao dịch này đều được ghi chép vào các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, bảng lương, và nhiều loại tài liệu khác.

Để đảm bảo Báo cáo tài chính phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp, việc thu thập và sắp xếp các chứng từ này một cách tổ chức và có hệ thống là rất quan trọng. Trong quá trình này, kế toán cần kiểm tra tính hợp lệ và pháp lý của từng chứng từ để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan.

Việc sắp xếp chứng từ cần được thực hiện một cách có hệ thống và nhất quán trong suốt năm tài chính. Có thể sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian hoặc theo danh mục bảng kê thuế để dễ dàng quản lý và kiểm tra.

Ngoài các chứng từ bắt buộc theo quy định của pháp luật, cần xem xét các chứng từ đi kèm với chứng từ hạch toán dựa trên nhu cầu quản lý và kiểm soát của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo quá trình lập Báo cáo tài chính được thực hiện một cách chính xác và toàn diện.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là một giai đoạn quan trọng trong các bước của cách lập Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Sau khi đã thu thập và sắp xếp các chứng từ kế toán, công việc tiếp theo của kế toán là ghi chép và phản ánh các giao dịch này vào sổ sách kế toán. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ như Excel hoặc phần mềm kế toán.

Phần mềm kế toán thường cung cấp các chức năng phân tách các phần hành kế toán riêng biệt, giúp quá trình hạch toán trở nên rõ ràng và dễ dàng hơn. Ví dụ, trong trường hợp có nhiều bút toán tương tự nhau, kế toán viên có thể sử dụng chức năng sao chép để tiết kiệm thời gian. Đối với các doanh nghiệp với số lượng lớn các giao dịch hàng hóa, như các công ty thương mại, việc nhập liệu thông qua file Excel và sau đó “import” vào phần mềm kế toán là một cách tiện lợi và nhanh chóng để hạch toán các hóa đơn.

Phần mềm kế toán cũng cung cấp các công cụ tìm kiếm, sửa chữa và xóa bỏ nhanh chóng và tiện lợi. Điều này giúp kiểm soát và giảm thiểu sai sót trong quá trình hạch toán, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, việc sử dụng phần mềm kế toán cũng giúp tăng cường sự chính xác và hiệu quả trong quá trình kế toán so với việc thực hiện bằng tay.

Bước 3: Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Đối với phần hành tài sản cố định và chi phí trả trước, các bạn cần hạch toán phân bổ chi phí phát sinh hàng tháng với thời gian phân bổ hợp lý đúng quy định.

Hạch toán với phần mềm kế toán, các bạn cập nhật thông tin chung, giá trị và thời gian phân bổ của các Tài sản cố định và các khoản chi phí trả trước vào phần hành tương ứng. Đồng thời lập bảng Excel theo dõi song song trích khấu hao, phân bổ chi phí trả trước.

Hàng tháng, các bạn thực hiện phân bổ tự động. Các bạn nên đối chiếu, so sánh kết quả phân bổ trên phần mềm với bảng Excel, nhất là với các khoản chi phí phát sinh tại thời điểm giữa tháng, cần phân bổ chi tiết chính xác đến từng ngày.

Hơn nữa, một số doanh nghiệp đặc thù, để phục vụ yêu cầu quản trị chi phí, các bạn có thể sẽ cần thêm bảng phân bổ chi phí bằng Excel. Các khoản chi phí như tiền lương, BHXH, BHYT các chi phí mua ngoài khác… được phân bổ cụ thể cho từng mã sản phẩm, hợp đồng, dự án. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng…cần phân bổ chi tiết đến từng bộ phận, phòng ban.

Bước 4: Hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh

Cuối năm, quá trình rà soát và điều chỉnh trong phần mềm kế toán là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của dữ liệu tài chính. Dưới đây là các bước cụ thể mà các bạn cần thực hiện:

 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ: Điều này liên quan đến việc xác định và ghi nhận các chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ, ảnh hưởng đến giá trị của các khoản tài sản hoặc nợ phải trả của doanh nghiệp.
 • Các khoản dự phòng: Cần xem xét và điều chỉnh các khoản dự phòng như dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, và dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh để phản ánh đúng giá trị của các khoản này trong Báo cáo tài chính.
 • Trích trước các khoản chi phí của năm: Điều này bao gồm các chi phí cần trích trước như lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, chi phí kiểm toán, và các chi phí hàng tháng khác như tiền thuê nhà, điện, nước và nguyên vật liệu.
 • Bổ sung doanh thu chưa thực hiện: Nếu có các khoản doanh thu chưa được thực hiện như doanh thu từ các chương trình tri ân hoặc khuyến mại khách hàng, cần phải điều chỉnh để phản ánh chính xác trong Báo cáo tài chính.
 • Bút toán phân loại lại: Cần phải xem xét và phân loại lại các khoản đầu tư, tiền gửi thấu chi, công nợ và khoản vay ngắn hạn/dài hạn để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong Báo cáo tài chính.
 • Điều chỉnh sai sót: Cuối cùng, cần kiểm tra và điều chỉnh bất kỳ sai sót nào có thể xuất hiện trong quá trình hạch toán để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính.

Bước 5: Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách

Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách là một phần không thể thiếu trong quy trình của cách lập Báo cáo tài chính, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu kế toán trước khi chuyển sang lập Báo cáo tài chính. Dưới đây là các bước cụ thể mà các kế toán cần thực hiện:

Đầu tiên, trong quá trình này, việc kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán từng Tài khoản là một phần không thể bỏ qua, bao gồm xác nhận tính chính xác của số liệu từng Tài khoản, đồng thời so sánh giữa các Tài khoản với nhau và với các chứng từ thực tế đã phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

Tiếp theo, cần kiểm tra lại số dư cuối kỳ trước đã được chuyển sang đầu kỳ này của tất cả các tài khoản có số dư. Điều này bao gồm kiểm tra lại số dư của các tài khoản Công nợ, Kho hàng hóa và các đối tượng Khách hàng, Nhà cung cấp để đảm bảo rằng các số liệu được cập nhật đúng và chính xác.

Sau đó, việc kiểm tra sự phù hợp của chứng từ kế toán và hạch toán là một bước quan trọng khác. Cần xác nhận rằng các chứng từ kế toán đã được hạch toán một cách chính xác và phù hợp với các giao dịch kinh tế phát sinh thực tế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần thực hiện việc đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp tài khoản (Sổ cái) để đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ của dữ liệu. Điều này bao gồm việc xác nhận rằng các số liệu trong sổ chi tiết được phản ánh chính xác trong sổ tổng hợp tài khoản, đồng thời kiểm tra và xác nhận sự chính xác của các số liệu này.

Bước 6: Thực hiện các bút toán kết chuyển

Thực hiện các bút toán kết chuyển là một giai đoạn để hoàn thiện cách lập Báo cáo tài chính. Sau khi đã rà soát, kiểm tra và bổ sung các bút toán còn thiếu, chúng ta tiến hành thực hiện kết chuyển lãi/lỗ trong năm.

Đầu tiên, cần lưu ý rằng việc kết chuyển lãi/lỗ năm ngoái phải được thực hiện trước khi kết chuyển lãi/lỗ năm nay. Sau khi kết chuyển, các tài khoản thuộc nhóm 5, 6, 7, 8, 9 sẽ không còn số dư.

Đối với các doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, quy trình kết chuyển cần được thực hiện một cách cẩn thận. Cần thực hiện kết chuyển lần thứ nhất để xác định lãi/lỗ, tính toán số thuế phải nộp và hạch toán bổ sung các bút toán ghi nhận thuế và chi phí thuế phát sinh. Sau đó, tiếp tục thực hiện kết chuyển lại để đạt được con số lợi nhuận cuối cùng.

Với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán, quá trình thực hiện các bút toán kết chuyển có thể được cài đặt tự động, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc. Các bạn chỉ cần nhập thông tin về thời gian và quy trình kết chuyển sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Bước 7: Xây dựng Báo cáo tài chính

Công việc cuối cùng trong các bước lên Báo cáo tài chính, khi mọi nghiệp vụ kinh tế đều đã được phản ánh đầy đủ, chính xác, các kế toán viên có thể lên Báo cáo tài chính theo hướng dẫn quy định cụ thể tại Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 • Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC: áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, loại hình, mọi thành phần kinh tế không xét đến quy mô doanh nghiệp.

Nếu kế toán viên đang sử dụng excel để hạch toán và lập báo cáo tài chính, việc nhặt từng chỉ tiêu trên mỗi báo cáo từ Bảng cân đối kế toán có thể tốn thời gian và công sức. Tuy nhiên, nếu sử dụng phần mềm kế toán như Arito, việc này trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Sau khi hoàn thành các bước trước và kết chuyển lãi/lỗ cuối cùng, kế toán viên có thể truy cập ngay vào bộ Báo cáo tài chính trên phần mềm một cách nhanh chóng và tiện lợi.

3. Một số lưu ý khi lập Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

3.1. Lập bảng cân đối kế toán khi lập Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Khi lập Báo cáo tài chính theo thông tư 200, việc lập bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Kế toán doanh nghiệp cần tuân thủ một số nguyên tắc và quy định sau đây:

 • Tuân thủ nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính: Điều này đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng của báo cáo, giúp người đọc hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân loại tài sản và nợ phải trả theo ngắn hạn và dài hạn: Các khoản mục này cần được phân loại dựa trên thời hạn thanh toán hay thu hồi. Tài sản và nợ phải trả trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn, trong khi các khoản mục phải trả sau 12 tháng sẽ được xếp vào loại dài hạn.
 • Phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn: Trường hợp doanh nghiệp không phân biệt rõ giữa hai loại này, tài sản và nợ phải được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần, từ tài sản và nợ dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt đến những khoản khó chuyển đổi.

Khi lập bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp cần dựa vào các tài liệu như sổ kế toán tổng hợp, sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết, cũng như bảng cân đối kế toán của năm trước. Việc này giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin được thể hiện trong Báo cáo tài chính, từ đó tạo ra sự tin cậy và minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Mẫu bảng cân đối kế toán khi lập Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu bảng cân đối kế toán khi lập Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

3.2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

Một điểm đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp cần loại trừ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ khi lập báo cáo này, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin, giúp tránh việc nâng cao hoặc giảm thiểu không đúng về mức độ hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp căn cứ các tài liệu dưới đây để lập báo cáo kết quả kinh doanh:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
 • Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200/2014/TT-BTC

3.3 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ cần tuân thủ quy định của chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”.

Doanh nghiệp cần lưu ý các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải trình bày và doanh nghiệp được đánh lại số thứ tự nhưng không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với doanh nghiệp mình.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC 
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC

3.4. Lập thuyết minh Báo cáo tài chính khi lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thuyết minh Báo cáo tài chính dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin khác theo yêu cầu chuẩn mực kế toán.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính bao gồm các nội dung:

 • Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng
 • Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác.
 • Cung cấp các thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác.
Mẫu thuyết minh Báo cáo tài chính khi lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu thuyết minh Báo cáo tài chính khi lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC

4. Có nên sử dụng các phần mềm quản lý tài chính không?

Việc sử dụng phần mềm quản lý tài chính là một quyết định quan trọng đối với cả cá nhân và doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích và nhược điểm của việc sử dụng các phần mềm quản lý tài chính:

Lợi ích:

 • Tính tiện lợi và tự động hóa: Các phần mềm quản lý tài chính thường có các tính năng tự động hóa quy trình kế toán và tài chính, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng. Việc này bao gồm tự động nhập liệu từ ngân hàng, tự động tạo Báo cáo tài chính và tự động hóa quy trình kết chuyển lãi/lỗ.
 • Tăng tính chính xác: Các phần mềm quản lý tài chính giúp giảm thiểu sai sót trong quy trình kế toán và tài chính do tính tự động hóa cao. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin trong Báo cáo tài chính là chính xác và đáng tin cậy.
 • Quản lý tài chính hiệu quả hơn: Các phần mềm quản lý tài chính cung cấp các công cụ và báo cáo phân tích tài chính mạnh mẽ, giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của họ và đưa ra quyết định quản lý tài chính thông minh hơn.
 • Dễ dàng truy cập và chia sẻ thông tin: Thông tin tài chính được lưu trữ trên các nền tảng điện toán đám mây, giúp người dùng dễ dàng truy cập từ mọi thiết bị có kết nối internet. Đồng thời, các phần mềm này cũng hỗ trợ chia sẻ thông tin dễ dàng giữa các bộ phận hoặc với bên thứ ba như kiểm toán viên hoặc cố vấn tài chính.

>>> Xem thêm: Top 10 phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp trên điện thoại tiện lợi

Nhược điểm:

 • Chi phí: Sử dụng các phần mềm quản lý tài chính thường đi kèm với chi phí ban đầu cho việc mua bản quyền và các khoản phí duy trì hàng tháng hoặc hàng năm. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân, chi phí này có thể không phải lựa chọn phù hợp.
 • Yêu cầu kiến thức kỹ thuật: Một số phần mềm quản lý tài chính có thể phức tạp và yêu cầu người dùng có kiến thức kỹ thuật để sử dụng hiệu quả. Điều này có thể tạo ra rào cản cho những người không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về tài chính và công nghệ.
 • Rủi ro về bảo mật: Lưu trữ thông tin tài chính trên các nền tảng điện toán đám mây có thể tạo ra rủi ro về bảo mật, nhất là khi không có các biện pháp bảo mật đủ mạnh. Việc sử dụng các phần mềm quản lý tài chính yêu cầu sự cẩn trọng để đảm bảo thông tin được bảo vệ tốt nhất có thể.

Có thể nói, phần mềm quản lý tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và theo dõi tình hình tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp. Arito là một ví dụ điển hình cho loại phần mềm này, và việc sử dụng nó có thể mang lại nhiều lợi ích:

 • Đầu tiên, phần mềm quản lý tài chính Arito cung cấp một loạt các tính năng linh hoạt và đa dạng, từ quản lý ngân sách đến theo dõi chi tiêu và đầu tư. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, người dùng có thể dễ dàng nhập liệu và xem các thông tin tài chính một cách rõ ràng và trực quan.
 • Thứ hai, Arito đảm bảo mức độ bảo mật cao thông qua việc sử dụng các công nghệ mã hóa tiên tiến và cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều này giúp người dùng an tâm khi nhập thông tin nhạy cảm và tài khoản ngân hàng vào phần mềm.
 • Bên cạnh đó, Arito cũng tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí, đặc biệt là đối với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Thay vì phải chi trả cho các dịch vụ tài chính đắt đỏ, việc sử dụng phần mềm như Arito có thể tiết kiệm được chi phí và mang lại hiệu quả cao.
 • Một ưu điểm khác của Arito là tính linh hoạt. Phần mềm này có thể được truy cập từ mọi nơi thông qua các thiết bị di động, giúp người dùng có thể quản lý tài chính của mình mọi lúc, mọi nơi.
 • Trong khi đó, để khắc phục các nhược điểm về bảo mật, Arito thường cập nhật và cải thiện hệ thống bảo mật liên tục, đồng thời cung cấp các tùy chọn bảo mật bổ sung như xác thực hai yếu tố.
 • Về chi phí, Arito thường cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt, từ các gói miễn phí cho cá nhân đến các gói trả phí với các tính năng mở rộng dành cho doanh nghiệp lớn hơn.
 • Giao diện của Arito được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và tận dụng các tính năng mà phần mềm cung cấp một cách hiệu quả.

cách làm báo cáo tài chính theo Arito

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc sử dụng phần mềm quản lý tài chính như Arito là một lựa chọn thông minh giúp doanh nghiệp hoặc cá nhân tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất. Với Arito, quá trình lập Báo cáo tài chính trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, từ việc tổng hợp chứng từ kế toán đến kiểm tra và kết chuyển số liệu. Đặc biệt, Arito cung cấp các tính năng linh hoạt, bảo mật cao và giao diện dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và tận dụng các tính năng một cách hiệu quả. Bằng cách thực hiện đúng các bước trong quy trình lập Báo cáo tài chính kể trên và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại như Arito, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình kế toán, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc. 

 

Chia sẻ

Bài viết liên quan:

Công nghệ

Giới thiệu phần mềm xử lý hoá đơn điện tử đầu vào tự động ARITO INVOICE

Bạn đang đau đầu với việc xử lý xếp hóa đơn đầu vào chờ ghi sổ. Bạn tốn nhiều thời gian cho việc xử lý thủ công hóa đơn điện tử. Bạn cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác để chuyển hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp qua chứng từ kế toán. Bạn lo lắng vì có thể có sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn đầu vào. Bạn đang rất cần một giải pháp để có thể xử lý tự động, nhanh gọn, chính xác dữ liệu

Quản lý nhân sự
Tin trong ngành

Quản lý nhân sự là gì? Quy trình quản lý nhân sự tối ưu nhất

Quản lý nhân sự là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của mọi tổ chức, bởi vì con người được coi là tài nguyên quan trọng nhất và là yếu tố quyết định sự thành công của một tổ chức. Mục tiêu chính của quản lý nhân sự là đảm bảo rằng tổ chức có đủ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công việc và mục tiêu chiến lược của tổ chức, đồng thời giữ cho nhân viên cảm thấy hài lòng và cam kết với công việc của họ. Kèm theo đó, tổ

quy trình sản xuất
Tin trong ngành

Quy trình sản xuất là gì? Xây dựng quy trình sản xuất hiệu quả

Trong ngành công nghiệp, quy trình sản xuất đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đó là bước cốt lõi giúp các doanh nghiệp chuyển đổi nguyên liệu thành sản phẩm cuối cùng. Không chỉ là quá trình đơn giản, quy trình sản xuất đòi hỏi sự tổ chức, quản lý và thực hiện một loạt các bước kỹ thuật một cách hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa nguồn lực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu “Quy trình sản xuất là gì?”, bản chất của quy trình sản

so sánh vas và ifrs
Tin trong ngành

VAS và IFRS là gì? So sánh ưu nhược điểm giữa VAS và IFRS

Báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Để đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong báo cáo này, việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán phù hợp là không thể thiếu. Trong bối cảnh này, Vietnamese Accounting Standard (VAS) và International Financial Reporting Standards (IFRS) đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cách lập và trình bày báo cáo tài chính. Hai hệ thống tiêu chuẩn này có những đặc điểm riêng,

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!