Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng

Mục lục

Kính gửi Quý Khách hàng,

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ ARITO xin gửi lời cảm ơn đến Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Với tất cả mọi giao dịch của Quý Khách hàng tại ARITO, chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này được xem là nội dung sửa đổi, bổ sung và là một phần không thể tách rời của các điều khoản và điều kiện điều chỉnh mối quan hệ giữa Quý Khách hàng và ARITO. Quý Khách hàng vui lòng đọc thêm bên dưới:

Điều 1. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

1.1. “Khách hàng” hoặc “KH”: là cá nhân sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do ARITO cung cấp, đồng thời là chủ thể dữ liệu.

1.2. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

1.3. Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; giới tính; nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; quốc tịch; hình ảnh của cá nhân, thông tin có được từ các hệ thống giám sát an ninh, kể cả bản ghi âm, ghi hình của cá nhân thu được từ hệ thống giám sát an ninh (máy quay an ninh, CCTV); số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; tình trạng hôn nhân; thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không phải là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

1.4. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm: quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; thông tin Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

1.5. Chủ thể dữ liệu: là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

1.6. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

1.7. Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

1.8. Bên xử lý dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu.

1.9. Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.

1.10. Bên thứ ba: là tổ chức, cá nhân ngoài Chủ thể dữ liệu, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

1.11. Xử lý dữ liệu cá nhân tự động: là hình thức xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện bằng phương tiện điện tử nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động của một con người cụ thể, như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác.

1.12. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài: là hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam tới một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc sử dụng một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam, bao gồm: (i) Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam cho tổ chức, doanh nghiệp, bộ phận quản lý ở nước ngoài để xử lý phù hợp với mục đích đã được chủ thể dữ liệu đồng ý; (ii) Xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam bằng các hệ thống tự động nằm ngoài lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với mục đích đã được chủ thể dữ liệu đồng ý.

1.13. Trừ khi được định nghĩa khác đi theo Thông Báo này, các thuật ngữ in hoa được sử dụng tại đây sẽ có nghĩa như được định nghĩa tại Điều Khoản & Điều Kiện Dành Cho Bên Nhận Hỗ Trợ Vốn và Điều Khoản & Điều Kiện Dành Cho Nhà Đầu Tư.

Điều 2. Xử lý dữ liệu cá nhân

2.1. Thu thập dữ liệu cá nhân:
ARITO (bao gồm cả Bên xử lý dữ liệu được ARITO sử dụng) có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong quá trình ARITO cung cấp các Sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng từ các nguồn cung cấp dữ liệu khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:
a. Từ các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho ARITO theo các Tài Liệu Giao Dịch, thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, hoặc theo các hình thức khác.
b. Từ các chương trình khảo sát, truyền thông, khuyến mại mà Khách hàng tham gia.
c. Từ các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho các bên thứ ba (là các tổ chức, cá nhân ngoài ARITO và Bên xử lý dữ liệu được ARITO sử dụng) và đồng ý cho bên thứ ba đó cung cấp cho ARITO.
d. Từ bất kỳ nguồn thông tin công cộng có sẵn nào.
e. Từ các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài.
f. Thông qua các tập tin được tạo ra bởi website của ARITO khi Khách hàng truy cập (cookie) hoặc các công cụ tương tự.
g. Từ các nguồn khác được pháp luật cho phép.

2.2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân:
a. Để xác định danh tính và lý lịch Khách hàng; xác thực và định danh Khách hàng;
b. Để tiến hành kiểm tra với cơ quan đăng ký chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác hoặc cơ quan đăng ký khác (nếu có);
c. Để thực hiện các công việc cần thiết phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ;
d. Để cung cấp tài liệu hoặc các thông báo khác tới Khách hàng hoặc các bên khác có liên quan, và để cập nhật thông tin cá nhân của Khách hàng, Thông báo cho Khách hàng về những thay đổi, cập nhật đối với website hoặc ứng dụng;
e. Để cải thiện chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của ARITO (bao gồm việc đào tạo nhân sự của ARITO);
f. Để thực hiện và tuân thủ các thoả thuận, hợp đồng giữa ARITO với Khách hàng và/hoặc với các bên khác;
g. Để phản hồi các câu hỏi và khiếu nại của Khách hàng và để phục vụ cho việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan;
h. Để tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do ARITO cung cấp có thể liên quan tới Khách hàng;
i. Để phục vụ hoạt động kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ của ARITO;
j. Để đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ của ARITO và các quy định pháp luật, yêu cầu bằng văn bản, quyết định được ban hành bởi tòa án, các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài;
k. Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi quy định pháp luật.

2.3. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý
Loại dữ liệu cá nhân được xử lý bởi ARITO và/hoặc Bên xử lý dữ liệu được ARITO sử dụng bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.4. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân:
Bao gồm nhưng không giới hạn ở: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

2.5. Các chủ thể (tổ chức, cá nhân) liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân:
a. Các bên có liên quan trong Tài Liệu Giao Dịch;
b. Cán bộ nhân viên của ARITO;
c. Các công ty con, công ty liên kết của ARITO;
d. Các cá nhân và/hoặc các tổ chức đóng vai trò là các nhà cung cấp, đối tác, đại lý và/hoặc các cố vấn, tư vấn chuyên nghiệp của ARITO;
e. Tòa án, Trung tâm Trọng tài, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức mà ARITO được phép hoặc có nghĩa vụ phải tiết lộ, cung cấp thông tin theo quy định pháp luật, hoặc theo các hợp đồng, cam kết khác giữa ARITO với các bên này;

2.6. Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân:
ARITO sẽ thực hiện quá trình xử lý dữ liệu ngay khi dữ liệu cá nhân của Khách hàng bắt đầu được thu thập phù hợp với Điều 2.1. Quá trình xử lý dữ liệu kết thúc khi ARITO không còn lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Khách hàng phù hợp theo quy định ARITO và theo quy định pháp luật và/hoặc khi Khách hàng và ARITO thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Bằng việc đăng ký Tài Khoản và/hoặc tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ARITO và/hoặc bằng việc đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho ARITO, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều khoản tại thông báo này.

3.2. Trong trường hợp cần thiết theo nhận định của ARITO, dữ liệu có thể được ARITO cung cấp, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ và/hoặc lưu trữ.

3.3. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba cho ARITO, Khách hàng cam đoan và bảo đảm rằng các dữ liệu cá nhân đó đã được thu thập hợp pháp và các bên thứ ba đó đã đồng ý không hủy ngang cho việc cung cấp và xử lý dữ liệu cá nhân.

3.4. Khi Khách hàng thực hiện quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc yêu cầu chỉnh sửa, xóa, hủy dữ liệu cá nhân, từ đó dẫn đến việc ARITO không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ARITO cho Khách hàng theo các Tài Liệu Giao Dịch, ARITO sẽ xem yêu cầu thực hiện quyền đó là hành động của Khách hàng để đơn phương chấm dứt các thỏa thuận theo các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc xem đó là Sự Kiện Vi Phạm. Trên cơ sở đó, ARITO có toàn quyền thực hiện các biện pháp hợp pháp để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của ARITO.

3.5. Trường hợp Khách hàng có bất cứ câu hỏi và/ hoặc yêu cầu nào liên quan đến Thông Báo Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc đối với dữ liệu cá nhân của mình, Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của ARITO hoặc thông qua địa chỉ email info@arito.vn.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ARITO

Chia sẻ

Bài viết liên quan:

Công nghệ

Giới thiệu phần mềm xử lý hoá đơn điện tử đầu vào tự động ARITO INVOICE

Bạn đang đau đầu với việc xử lý xếp hóa đơn đầu vào chờ ghi sổ. Bạn tốn nhiều thời gian cho việc xử lý thủ công hóa đơn điện tử. Bạn cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác để chuyển hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp qua chứng từ kế toán. Bạn lo lắng vì có thể có sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn đầu vào. Bạn đang rất cần một giải pháp để có thể xử lý tự động, nhanh gọn, chính xác dữ liệu

Phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán 2
Tin trong ngành

Top 10 Phần mềm Quản lý Tài Chính Doanh Nghiệp tốt nhất [2024]

Khi môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự linh hoạt cùng với khả năng quản lý tài chính một cách hiệu quả, việc lựa chọn phần mềm quản lý tài chính phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.  Để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những thách thức này, Arito sẽ giới thiệu đến các bạn các phần mềm quản trị tài chính doanh nghiệp hàng đầu trong năm 2024, được trang bị những tính năng nâng cao và sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. STT Tên

erp là gì
Tin trong ngành

ERP là gì? Lợi ích của ERP đối với các doanh nghiệp

Ngày nay, ERP rất quan trọng trong việc quản lý hàng ngàn doanh nghiệp ở mọi quy mô và trong mọi ngành công nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được ERP là gì? Trong bài viết này, Arito sẽ mang đến các thông tin hữu ích về ERP cho quý bạn đọc. ERP là gì? ERP (Enterprise Resource Planning) hay dịch sang tiếng Việt là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, là một loại phần mềm mà các doanh nghiệp sử dụng để quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày như phần mềm kế

phần mềm kế toán arito
Về Arito

Giới thiệu phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và lớn Arito

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và lớn không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ tài chính – kế toán cần thiết mà còn phải mang đến sự tiện dụng, đơn giản và giao diện trực quan, đặc biệt phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp. Hơn nữa, phần mềm này cần tối ưu ngân sách và hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp. 1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và lớn Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa là những tổ chức có quy mô vừa phải, với doanh thu và số lượng nhân viên trung bình.

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!